Pečovatelská služba města Mladá Boleslav

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. je organizace, která se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Nabízené služby

Osobní asistence

Koordinátor služby: Libuše Strnadová
telefon: 326 735 245, 739 914 542
e-mail: dps.strnadova@seznam.cz

Dostali jste se do tíživé životní situace, kdy se neobejdete bez pomoci druhé osoby? Nechcete být odkázáni na pomoc svých nejbližších a přesto si přejete zůstat doma, ve svém prostředí? Pokusíme se s Vámi tuto situaci řešit s pomocí osobní asistentky/a.

Cíl služby:
Osobní asistence má za cíl podporovat zachování soběstačnosti uživatele nebo podporu rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování životního stylu. Je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postižení nebo jinému znevýhodňujícímu faktoru.

Cílová skupina:
Osoby s tělesným, kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Základní účel:
Osobní asistence je pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Jde o službu terenní, která se poskutuje v přirozeném prostředí uživatele bez omezení rozsahu, místa a času, tj. ve všem, vždy a všude dle jeho potřeb a dohody s ním. Osobní asistence je také službu doprovodnou.

Doba poskytování služby:
Služba se poskytuje nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném časovém rozsahu.

Obsah (spektrum nabídky služeb)

Podle individuální dohody s uživatelem např.:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, praní, údržba prádla apod.),
 • pomoc se sebeobsluhou (hygiena, podání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, oblékání apod.),
 • kontakt s vnějším prostředím (kulturní a společenské akce, úřady apod.),
 • pomoc při pohybu…

Denní stacionář

Koordinátor služby: Šárka Brožová, DiS.
telefon: 326 735 245, 739 914 534
e-mail: dps.brozova@seznam.cz

Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pak právě Vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince.

Cíl služby:

Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle.

Cílová skupina:
Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři

Základní účel:

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Denní stacionář Domovinka

Jakou službu Domovinka poskytuje:

 • celodenní přítomnost a zajištění péče pracovnicí sociální péče
 • zapojení do pracovních aktivit – cvičení paměti a řeči po CMP, jednoduchá rehabilitace,
  k dispozici   jsou rehabilitační pomůcky, četba, muzikoterapie, pracovní terapie

Kde Domovinku najdete?

 • v objektu Domu zvláštního určení v ulici Havlíčkova 71, Mladá Boleslav

Co znamená denní pobyt:

 • péče o uživatele služby od 6:00 hod do 15:30 hod od pondělí do pátku
 • možnost úpravy podle potřeby a dohody s uživatelem

Co Domovinka umožní

 • přes zdravotní potíže, které vyžadují pomoc druhé osoby setrvávat ve svých domácnostech
 • Vaši blízcí nemusí přerušit zaměstnání
 • oddálí pobyt v ústavních zařízeních

Jak se budete stravovat

 • snídaně a svačiny si uživatel zajistí sám, pečovatelka pomůže s jejich přípravou
 • obědy přivezeme ze stravovacího zařízení
 • cena oběda je zahrnuta v částce za pobyt

Co do Domovinky potřebujete?

 • pouze přezůvky, pohodlné oblečení a léky, které užíváte

TÍSŇOVÁ PÉČE

Koordinátor služby: Bc. Jaromíra Smolíková
telefon: 326 735 245, 739 914 518
e-mail: 
dps.smolikova@seznam.cz

Cíl tísňové péče
Cíl tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních a kriminálních) a mimo jiné pomoci rodinám, pečujícím o osoby ve vyšším věku nebo se zdravotním postižením.

Cílová skupina: Osoby s kombinovaným, tělesným  a  zdravotním postižením, senioři

Jak tísňová péče funguje?

 • Tísňová péče pomáhá uživatelům v případech, kdy např. upadnou a nemohou si sami zavolat pomoc, v ohrožení zdraví nebo života.
 • Uživatel nosí při sobě ovladač o velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje spojit se z jakéhokoliv místa v bytě s centrálním dispečinkem po dobu 24 hod. denně.
 • Dispečink zorganizuje okamžitou pomoc záchranné služby, hasičů, policie nebo zkontaktuje příbuzné či známé podle potřeby a daného problému uživatele.
 • Možnost uložení klíčů od bytu uživatele v trezoru Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o. zvyšuje pravděpodobnost rychlého a efektivního zásahu v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatelů.
 • Byt uživatele je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání, jejíž hlavní součástí je telefonní přístroj s hlasitým odposlechem a tísňové tlačítko, které nosí uživatel v bytě neustále u sebe.
 • Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s pracovnicí služby tísňové péče již dojede automaticky. Uživatel může sdělit, jaké má problémy a jakou pomoc potřebuje, aniž by se musel dostat k telefonnímu přístroji (např. pokud upadne v koupelně nebo kdekoliv jinde po bytě a není schopen sám vstát) a zároveň se pracovnici tísňové péče na monitoru počítače zobrazí potřebné údaje a kontakty na příbuzné či kontaktní osobu, kterou uživatel uvedl.
 • Na základě rozhovoru s uživatelem pracovnice vyhodnotí situaci a zorganizuje potřebnou pomoc.
 • Napojení možné pouze pro klienty z Mladé Boleslavi.

Zřízení a provozu služby

 • Terminální stanici s tísňovým tlačítkem hradí Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. z příspěvku Magistrátu města Mladá Boleslav, zařízení zůstává majetkem Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o..
 • Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  – poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  – poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
  – v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné   služby, policie, hasičů

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Koordinátor služby: Libuše Strnadová
telefon: 326 735 245, 739 914 542
e-mail: dps.strnadova@seznam.cz

Cíle odlehčovací služby

 • Odlehčovací služba má za cíl poskytnout podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů.
 • Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.
 • Péče je zajišťována jako komplex služeb směrovaných do rodin, kde je v domácí péči osoba s tělesným, nebo zdravotním postižením, nebo senior.
 • Rodinní příslušníci, kteří o tuto osobu pečují celodenně, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Stálá a nepřetržitá 24 hodinová péče rodiny o svého člena by nakonec vedla k jeho umístění do ústavní péče.
 • Odlehčovací služba krátkodobě zastoupí členy rodiny v péči o seniora nebo handicapovaného člověka a umožní načerpání sil pro další péči. Poskytovaná péče vychází z obecných zásad sociálních služeb.
 • Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby. Poskytuje se na adrese: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.

Základní účel:
Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina: osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí na adrese Na Radouči 1081.
 • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

Pro tyto potřeby jsou vyčleněna dvě lůžka.

Informace získáte

 • na telefonním čísle 326 735 245
 • při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby, Na Radouči 1081

NOUZOVÝ STAV

Informace pro klienty PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA ML.BOLESLAV, p.o.

Dle Usnesení vlády České Republiky ze dne 12.10.2020 mají všichni klienti při poskytování terénních sociálních služeb povinnost nosit roušku i u sebe v domácnosti a povinnost informovat o onemocnění nemocí COVID-19, že jsou v karanténě nebo byli v rizikovém kontaktu.

Po dobu nouzového stavu může poskytovatel omezit sociální služby v takové míře, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob. K omezení poskytování sociální služby přistoupí poskytovatel v případě nedostatečného personálního zajištění. Daná opatření mají zajistit bezpečnost klientů a pracovnic sociálních služeb při výkonu jejich povolání.
Děkujeme za dodržování daných opatření.

Informace k prevenci onemocnění COVID-19 („koronavirus“)

Jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Informace o tomu, jak se onemocnění projevuje, jak se chránit a jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníků pečovatelské služby. Chránit se musíme všichni.

Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí

 • s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky

 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy

 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon

 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován

 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)

 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě klienta u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí

 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.

 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

Kde získáte další informace :

Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367

Doplňující dotazy lze volat na linku Callcentra středočeské záchranky – 800 888 155

Kontakty

Pečovatelská služba Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
telefon: 326 735 245
e-mail: mb.ps@seznam.cz

Vedení pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o.

Ředitelka: Mgr. Jana Volfová

Telefon: 739 920 572 E-mail: psmb.volfova@seznam.cz

Domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

DZU MB, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav –          kontakt Šárka Brožová, DiS.

DZU MB, Sadová 718, Mladá Boleslav         – kontakt Šárka Brožová, DiS.

DZU MB, Havlíčkova 71, Mladá Boleslav – kontakt Jana Hálová, DiS.

DZU Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385, Bělá p.B. – kontakt Bc. Jitka Švíková

DZU U Penzionu, U Penzionu 1324, Ml. Boleslav – kontakt Bc. Jaromíra Smolíková

Webové stránky https://www.psmb.cz/

X
X